Aanbevolen beding

Als u kiest voor DigiTrage om toekomstige betalingsgeschillen met uw klant te beslechten, hoeft u enkel het onderstaande arbitrale beding op te nemen in uw algemene voorwaarden en/of contracten. Eenvoudig, kosteloos en zonder enige verplichting. Heeft u hiervoor hulp/advies of maatwerk nodig, neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Voorbeeld:

Laat u een factuur onbetaald? Dan kan er een procedure gestart worden bij de stichting DigiTrage. Wanneer de gebruiker van deze algemene voorwaarden deze procedure start en u bent consument, heeft u een maand de tijd om hier bezwaar tegen te maken. Als u bezwaar maakt zal de procedure door de kantonrechter worden afgehandeld. Of u legt zelf het geschil aan een andere bevoegde instantie voor.

Het procesreglement en de wettelijke regels welke op de procedure bij DigiTrage van toepassing zijn staan op www.digitrage.nl.

Voorbeeld:

ARTIKEL X GESCHILLEN
1. Incassogeschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen partijen gesloten overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage bij de stichting DigiTrage (hierna “DigiTrage”). De procedure verloopt via www.digitrage.nl in overeenstemming met het Procesreglement van DigiTrage. Het Procesreglement wordt op voornoemde website gepubliceerd. Het Procesreglement kan ook bij de gebruiker van deze algemene voorwaarden worden opgevraagd en maakt deel uit van de overeenkomst tussen partijen.
2. Iedere partij heeft tevens het recht zich te wenden tot de overheidsrechter zolang het geschil niet is voorgelegd aan DigiTrage.
3. In het geval de gebruiker van deze algemene voorwaarden een geschil voorlegt aan DigiTrage maar de klant geeft de voorkeur aan een procedure bij de overheidsrechter, moet dit door de klant binnen één maand na voorlegging schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Deze bepaling is enkel van toepassing voor de klant welke in de hoedanigheid van consument een overeenkomst heeft gesloten met de gebruiker.
4. Alleen incassogeschillen kunnen ter beslechting worden voorgelegd aan DigiTrage. Er is sprake van een incassogeschil als de klant niet voldoet aan zijn/haar betalingsverplichtingen tegenover de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Andere geschillen kunnen alleen worden beslecht door de overheidsrechter.