Disclaimer van DigiTrage

Acceptatie

Deze disclaimer geldt voor de website www.digitrage.nl. Door gebruik van de website accepteert u deze disclaimer. Indien u de inhoud van deze disclaimer niet accepteert, wordt u vriendelijk verzocht de website direct te verlaten.

Identiteit

Deze website is eigendom van de stichting DigiTrage. DigiTrage staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57206899.

Informatie

We bieden alle diensten en informatie aan zonder enige waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins. DigiTrage betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De op of via de website en aan de website gekoppelde websites verstrekte informatie is geen aanbod of advies voor een specifieke situatie. De op deze website opgenomen informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de op de website verstrekte informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Ziet u informatie die niet juist is of niet compleet? Laat ons dat dan weten.

Geen aansprakelijkheid

Wij en/of onze onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, ongeacht of we je op de mogelijkheid van deze schade hebben gewezen, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt is tot virussen, defecten of overige onvolkomenheden aan andere apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van de website, het wijzigen, onderscheppen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan de gebruiker en/of DigiTrage wordt toegezonden, de beschikbaarheid en/of werking van de website, misbruik of verkeerd of oneigenlijk gebruik van de website, verlies of vervorming van gegevens, downloaden of gebruiken van bijvoorbeeld beelden, informatie en/of gegevens van de website en/of aanspraken van derden in verband met de toegang of het gebruik van de website.

Derden

Uitsluitend ter informatie kan de website hyperlinks bevatten naar websites die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover DigiTrage geen controle heeft. DigiTrage draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn. Het vertonen van hyperlinks betekent ook niet dat er een samenwerking bestaat tussen DigiTrage en de beheerders van die sites.

Mails

DigiTrage garandeert niet dat gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. DigiTrage aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Intellectuele eigendom

DigiTrage, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot de door DigiTrage gepubliceerde inhoud op de website. Daaronder vallen ondermeer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers van de website. De website en alles wat erop staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers mogen niets van de website overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DigiTrage.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen op grond van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

DigiTrage mag de informatie op de website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. DigiTrage raadt u dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de website is gewijzigd.