Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen. Mocht uw vraag er niet bij staan. kunt u deze uiteraard stellen via het contactformulier.

Verweerders

Ben ik verplicht om via DigiTrage te procederen?

Als u wordt opgeroepen in uw hoedanigheid van consument (natuurlijk persoon die niet handelt in de hoedanigheid van beroep of bedrijf) heeft u een bedenktijd. Dit betekent dat u ÉÉN MAAND, te rekenen van de dag waarop de eisende partij u voor het eerst heeft geïnformeerd over het opstarten van deze procedure, de tijd heeft om DigiTrage uit te sluiten om over het geschil te beslissen. U heeft in die periode de mogelijkheid om in plaats van DigiTrage te kiezen voor de volgens de wet bevoegde overheidsrechter die over het geschil zal beslissen. U kunt uw keuze voor de overheidsrechter kenbaar maken aan de eisende partij of diens vertegenwoordiger.

Waarom zou ik procederen bij DigiTrage?

DigiTrage biedt u dezelfde rechtswaarborgen als de overheidsrechter. De procedure verloopt echter geheel online waardoor u gewoon vanuit kantoor of huis kunt procederen. De procedure is daarnaast in nagenoeg alle gevallen goedkoper en sneller.

Wanneer start de procedure?

De aan u betekende oproeping wordt door DigiTrage in het digitale arbitrage dossier geplaatst. Dit zal in de regel enkele dagen na de betekening plaatsvinden. U kunt dan ook de exacte startdatum zien. Dit zal altijd op een maandag zijn, minimaal één week en maximaal twee weken na de betekening.

Kan iemand mij vertegenwoordigen tijdens de procedure?

Ja, als u wilt, kan iemand u vertegenwoordigen tijdens de procedure. Wie dit is, mag u zelf bepalen. U dient dit ook zelf te regelen via uw eigen account en hiervan melding te maken in de procedure.

Heb ik een advocaat nodig?

De procedure bij DigiTrage is heel eenvoudig. U kunt alles zelf doen. Hulp van een advocaat of rechtsbijstand is niet nodig. Wilt u toch iemand voor juridische bijstand inhuren, dan moet u dit zelf betalen.

DigiTrage is volgens mij niet bevoegd. Moet ik toch antwoorden?

De arbiter kijkt als eerste of DigiTrage bevoegd is. Dit zal nagenoeg altijd het geval zijn, indien dit tussen partijen is overeengekomen in een overeenkomst en/of algemene voorwaarden. Indien DigiTrage niet bevoegd is, loopt u in beginsel geen risico's door niet te antwoorden. Maar misschien denkt u ten onrechte dat DigiTrage niet bevoegd is. Het is daarom wel verstandig om altijd te antwoorden. U zou anders ongewild bij verstek kunnen worden veroordeeld.

Bevoegdheid DigiTrage

Wanneer is DigiTrage bevoegd?

DigiTrage is bevoegd in het geval dat partijen dit onderling zijn overeengekomen. In de regel zal dit zijn via een clausule in de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn een onderdeel van de overeenkomst tussen partijen. In de clausule wordt bepaald dat DigiTrage bevoegd is in het geval er een geschil tussen leverancier en klant ontstaat. Het komt ook voor dat er een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten tussen partijen nadat het geschil is ontstaan.

Is toestemming van DigiTrage nodig voor het opnemen in de algemene voorwaarden van een arbitraal DigiTrage beding ?

Een dergelijke toestemming is niet vereist. In sommige gevallen is het wel raadzaam vooraf overleg met DigiTrage te plegen.

Welke beding kan ik als ondernemer in mijn algemene voorwaarden opnemen?

De aanbevolen tekst luidt als volgt:

Artikel X Geschillen

1. Geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen partijen gesloten overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage bij de stichting DigiTrage, gevestigd te Utrecht.

2. De procedure verloopt via www.digitrage.nl in overeenstemming met het Procesreglement van de stichting DigiTrage. Het Procesreglement wordt op voornoemde website gepubliceerd. Het Procesreglement kan ook bij de gebruiker van deze algemene voorwaarden worden opgevraagd en maakt deel uit van de overeenkomst tussen partijen.

3. Iedere partij heeft tevens het recht zich te wenden tot de overheidsrechter. In het geval de gebruiker van deze algemene voorwaarden een geschil voorlegt aan de stichting DigiTrage maar de klant geeft de voorkeur aan een procedure bij de overheidsrechter, moet dit door de klant binnen één maand kenbaar worden gemaakt.

Eisers

Hoe zit het met de BTW over het Tarief?

Over het Tarief betaalt u BTW. Het Tarief bestaat uit een belast en een onbelast deel. Voor BTW-plichtige eisers is de BTW verrekenbaar. U kunt de BTW over het Tarief (maar ook over bijvoorbeeld incassokosten) dan niet meevorderen in de procedure. Een niet BTW-plichtige eiser kan de BTW wel meevorderen. Voor deze eiser vormt de BTW namelijk een schadepost.

Hoe werkt DigiTrage?

U heeft een betalingsgeschil met uw klant of leverancier waar u niet uitkomt. U dient als eiser het geschil digitaal in bij DigiTrage. De gedaagde partij wordt vervolgens door een deurwaarder opgeroepen. U voert daarna volledig online een procedure waarin u en de andere partij de standpunten kunnen uiteenzetten en verdedigen. De arbiters van DigiTrage vellen na een korte procedure een arbitraal vonnis. Dit vonnis kan indien gewenst middels een exequatur van de voorzieningenrechter ten uitvoer worden gelegd door een gerechtsdeurwaarder.

Kan ik als eiser een geschil bij DigiTrage zelf indienen of moet dit via een incassogemachtigde?

U kunt dit volledig zelf doen. Hierdoor bespaart u zich dus de kosten van een incassogemachtigde.

Kan ik een geschil bij DigiTrage per e-mail indienen?

Nee, u kunt geen e-mail sturen om uw geschil in te dienen. U kunt uw geschil eenvoudig digitaal indienen via een beveiligde omgeving op de website. U moet hier eenmalig uw gegevens invullen. Nadat u dit heeft gedaan, kunt u inloggen. Na het inloggen kunt u de gegevens van het geschil op de website invullen.

Wat vul ik in bij buitengerechtelijke kosten?

U kunt daar de incassokosten invullen die u mee wilt vorderen. Houd hierbij uiteraard rekening met bijvoorbeeld de wet incassokosten.

Wat kost de behandeling van een geschil?

Aan het behandelen van uw geschil zijn kosten verbonden. Hoeveel u precies betaalt, hangt af van de hoogte van de vordering. Dit wordt ook gepubliceerd op de website. U krijgt bij het indienen van het geschil te zien wat de precieze kosten zijn. De verliezende partij wordt net als bij de overheidsrechter veroordeeld in het betalen van deze kosten, mits uw vordering de arbiter niet onrechtmatig of ongegrond vorkomt.

Gelden er termijnen voor het indienen van een geschil?

Nee, er gelden geen termijnen voor het indienen van een geschil. Uiteraard moet u wel rekening houden met de wettelijke verjaringstermijnen.

Kan ik de behandeling van een geschil nog stopzetten?

U kunt de procedure als eiser altijd stopzetten. In het geval er verweer wordt gevoerd, dienen beide partijen het hierover eens te zijn. U laat DigiTrage weten dat u de procedure stopzet. De andere partij moet dit ook doen. DigiTrage betaalt de kosten die u betaald heeft voor het behandelen van het geschil niet aan u terug. Is het geschil nog niet definitief in behandeling genomen? Dan kunt u zelf beslissen dat u wilt stoppen. De andere partij hoeft dan niets te doen.

De procedure

Waarom wordt mijn document omgezet naar een PDF-bestand?

DigiTrage maakt gebruik van een PDF-converter welke ervoor zorgt dat bijvoorbeeld uw Word-document omgezet wordt naar PDF. Dit zodat documenten voor alle partijen en de arbiter(s) in het digitale arbitrage dossier goed leesbaar zijn. De inhoud blijft uiteraard exact hetzelfde

Is DigiTrage onafhankelijk en onpartijdig?

Ja, DigiTrage is een onafhankelijk en onpartijdig scheidsgerecht conform de Nederlandse arbitragewetgeving. Arbitrage is een in de wet verankerde vorm van particuliere rechtspraak. In plaats van overheidsrechters doen deskundige, onafhankelijke arbiters een uitspraak over een geschil. Deze arbiters hebben allen de mr-titel en hebben ruime proceservaring. Het arbitraal vonnis heeft dezelfde rechtskracht als een vonnis van de gewone (burgerlijke) rechter. Een arbiter van DigiTrage functioneert als een burgerlijke rechter en heeft in beginsel dezelfde bevoegdheden als deze.

Kan DigiTrage mij adviseren hoe ik de procedure moet voeren?

DigiTrage is onafhankelijk en onpartijdig. Dit geldt ook voor de arbiters van DigiTrage en het ondersteunende personeel. Daarom kan DigiTrage geen van de (mogelijke) partijen in een geschil inhoudelijk advies geven hierover.

Heb ik een sterke zaak?

Om dat te weten, kijkt een arbiter naar het volgende:
het dossier;
de tussen partijen gesloten overeenkomst en de toepasselijke algemene voorwaarden;
wetgeving en jurisprudentie.

Hoe lang duurt een procedure bij DigiTrage

De standaardprocedure bij DigiTrage duurt afhankelijk van het voeren van verweer door de verweerder, maximaal 8 weken.

Hoe kan ik documenten toevoegen aan mijn digitale arbitrage dossier?

Als u een digitaal dossier heeft aangemaakt, kunt u zelf documenten toevoegen. Dit kunt u doen door in te loggen en uw dossier te openen. Let op dat dit wel alleen mogelijk is indien het "uw beurt" is in de procedure en binnen de gestelde termijnen. Bent u eiser, dan kunt u dit doen tijdens het indienen van het geschil en als reactie op een eventueel verweer (repliek). Bent u verweerder, dan kunt u dit doen in antwoord op de eis. Ook kunt u dit als verweerder nog een keer doen nadat de eiser een reactie heeft gegeven op uw antwoord (dupliek).

Hoe zit het met de bewijslast?

Uw standpunt dient u altijd te ondersteunen met bewijzen. Indien u bijvoorbeeld wordt aangesproken tot betaling en u stelt reeds te hebben betaald, dan moet u niet aanbieden een betalingsbewijs over te leggen, maar moet u deze al bij uw stukken voegen.

Het vonnis

Hoe krijg ik een DigiTrage-vonnis ?

Na afloop van de procedure wordt het vonnis van DigiTrage gepubliceerd in het digitale arbitrage dossier.

Ik ben het niet eens met het vonnis van DigiTrage. Wat kan ik nog doen?

U kunt bij DigiTrage in hoger beroep gaan tegen de uitspraak. Het kan ook gebeuren dat er reken- of schrijffouten in de tekst staan. Deze kunnen nog veranderd worden. U moet hiervoor een schriftelijk verzoek bij ons indienen. Dat moet u binnen veertien dagen doen nadat u de uitspraak gekregen heeft.

Is het vonnis van DigiTrage bindend?

Ja, de uitspraken van DigiTrage zijn net zo bindend als die van de burgerlijke rechter.

Wordt het vonnis van DigiTrage gedeponeerd?

Nee, conform de actuele arbitragewetgeving hoeft een vonnis niet meer te worden gedeponeerd.

Het vonnis van DigiTrage wordt niet nagekomen. Wat kan ik doen?

Het arbitrale vonnis biedt via een exequaturprocedure dezelfde mogelijkheden als een vonnis van de burgerlijke rechter. Een exequatur is de aantekening op een arbitraal vonnis door een rechter van de rechtbank waar het betreffende vonnis wordt gedeponeerd. Met deze aantekening maakt de rechter het mogelijk het arbitraal vonnis ten uitvoer te leggen. Het verkrijgt daarmee executoriale kracht. Een gerechtsdeurwaarder kan met een vonnis, voorzien van het verlof, de nodige invorderingsmaatregelen nemen.

Wie vraagt een exequatur aan?

Het aanvragen van een exequatur doet de partij die daar belang bij heeft. Dit doet u door een verlof voor tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis aan te vragen bij de Rechtbank. Informeer hierover bij uw juridisch adviseur 

Wat doet de rechter in een exequaturprocedure?

De rechter beoordeelt of het vonnis voldoet aan de elementaire eisen die de Nederlandse wet stelt, zoals een juiste oproeping, de bevoegdheid van DigiTrage en een correct procesreglement welke een eerlijk proces garandeert. Inhoudelijk kijkt hij dus niet naar de zaak.

Problemen met inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten.

Via de link "Uw wachtwoord vergeten" in het inlogscherm, kunt u na het invullen van uw gebruikersnaam een nieuw wachtwoord aanvragen.

Ik krijg het inlogscherm niet (meer) te zien.

Sluit uw browser of internet af en open deze opnieuw.

Het lukt me niet meer om in te loggen, hoe kan dat?

Als het u niet lukt in te loggen met uw accountgegevens kan dat een aantal oorzaken hebben:

◾U gebruikt niet de juiste gebruikersnaam of wachtwoord. Controleer of u de juiste gegevens gebruikt. Let op hoofdletters en kleine letters.
◾Uw account is geblokkeerd. Wacht tot de blokkade na de aangegeven tijd is opgeheven en probeer het nogmaals.

Ik krijg bij "wachtwoord vergeten" wel de melding dat er een nieuw wachtwoord wordt toegezonden, maar ik ontvang deze niet.

Zorg ervoor dat u de unieke gebruikersnaam uit de oproeping hanteert. Deze dient u hier in te vullen. Vul bij gebruikersnaam dus niet uw e-mailadres of iets anders in.

Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten

Als u uw gebruikersnaam bent vergeten moet u helaas opnieuw een gebruikersnaam aanvragen bij DigiTrage. Om veiligheidsredenen verstrekt DigiTrage geen vergeten gebruikersnamen. U vraagt een nieuwe gebruikersnaam aan via secretariaat@digitrage.nl of per aangetekende post. Vermeld hierbij uw dossiernummer en sluit een kopie van uw geldige legitimatiebewijs bij.